Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dec. STAAT EN OORLOG. 1786. i51

Mediatie, aan eenige pourfuites, hoe ook genaamd, te wezen geëxponeerd Dit vordert de menlchelykheid uit aanmerking der dringende nood, waar in zy zich in dit ruwe Jaarfaifoen bevinden.

Wy verzoeken dan om alle de vocrfchrevene redenen, gevoegd by de hoop, dat het herilel van de rust en eendracht in U Edele Mog. Provincie van geen geringen invloed zal wezen op die der overige Provintien, dat U Edele Mog. het oor leenende zoo aan de inftantien door de Staaten van Overysfel en Stad en Lande, als door Ons nu nader gedaan, zich laaten welgevallen, dat Gecommitteerden van de Bondgenoten zich ten fpoedigften laaten vinden binnen de Stad Arnhem , ofte zoodanige andere plaats in U Edele Mog. Provintie , als van d" meeste convenienten zal worden geoordeeld, om te beproeven de weg van bemiddeling en vereffening, zoo van de differenten tusfchen de Meerderheid en Minderheid der Staatsleden van O Edele Mog. Provincie in "t generaal, als in 't byzonder tusfchen V Edele Mog. en de Regeering en Ingezetenen der voorfz. twee Steden fubfifteerende.

Wy twyffelen niet- of U Edele Mog. deze Onze welmeenende voorflag in ferieufe en bedaarde overweging nemende, zullen Onze pogingen ten algemeenen nutte, byzonder ook ten voordeele van Uwer Edele Mog. Provintie, door een fpoedig antwoord wel willen fecundeeren.

De.Heeren Gedeputeerden der Stad Brielle hebben verklaart tot de vorenftaande Relblutie zodanig als dezelve is leggende, niet te hebben geconcurreerd: maar dat zy op expresfe las: van de Heeren hunne Principaalen met betrekking tot de drie eerfte Leeden van het Rapport den 33 November laatstleden ter Vergadering van Hun Edele Groot Mog. uitgebracht,zig hebben geconformeerd met de Confideratien en het Advis van de Regeeriug der Stad Amfterdam, en dat gem. Heeren hunne Principaalen wyders met beK 4 trek-

Sluiten