Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i5a sec* ZAAKEN VAN 178Ó.

trekking tot het laatfte Lid van het voorfz. Rapport van opinie zvn geweest , dat op het 4 Lid der Propofitie door de Heeren Gedeputeerden der Stad Amfterdam den Ocfober dezes Jaars ter Vergadering van Hun Edele Groot Mog. gedaan , niets be" hoorde te werden gerefolveerd dan met overleg van Zyn Hoogheid den Heere Prince Erfftadhouder &c. voor dat aan gemelde Zyn Hoogheid gelegenheid zoude zyn gegeeven om deszelfs Confideratien en belang dieswegens aan Hun Edele Groot Mog, te fuppediteeren.

De Gedeputeerdens der Stad Enkhuizen hebben ingevolge de Refolutie van de Heeren hunne Principalen, gedeclareerd, gelast te zyn, zig met het Concept-Kapport te conformeeren, mits (volgens de Confideratien van de Stad Rotterdam} op pag. 3. van het zelve wierden uitgelaten, de woorden:

,, Met verder verzoek, om in overwe„ gingen te willen neemen, welke „ middelenEfficacieuslyk zouden kun„ nen en behooren in 't werk gefield „ te worden , tot herftelling van de ,, rust en harmonie in meergemelde „ Provintie van Gelderland, by aldien ,, onverhooptelyk de Heeren Staten „ van die Provintie, of wel de Meer,, derheid van Dezelven, zouden ge,, lieven te perfifteeren by derzelver ,, vorig refuus, en afwyzing van alle „ bemiddeling der voorfz. difTerenten, Als meede, dat op het laatfte lid het woord ƒ»firuBie, word verandert, in fchikkinge met bygevoegd m er leg van Zyne Hoogheid.

D° Heeren Gedeputeerdens der Steeden Edam en Medemblik hebben zig,gecunformeert met het geadvifeerde van de Heeren van Delft.

CCXLV.

Sluiten