Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PEC. STAAT EN OORLOG. 1780. 155

ren nog in dezelfde kracht , als zyrid* de meerderheid en minderheid onzer Vroedfchap daar omtrent nog in dezelfde ê diametro tegen eikanderen geoppofeerde f«ntimenten , we ke het onmogelyk maken dat de Boontrekkmge kan gefchieden, of door Boonheeren eene behoorlyke f ominatie kan worden gemaakt en uitgebragt, terwyl de Heer Stadhouder eerst op den 7 deezer heeft mgele. yerd het door tJ Edele Groot Mog., op de Misfive door de vier eerst Onderteekenden, als Burgemeesteren voor zich , en nog wf Medeleden onzer Vroedfchap aan U Edele Groot Mog. gefchreven, in dat 28 November 17IJ5, gerequireerde Bericht; waar door veroorzaakt is, dat de voorfz. zoo gewichtige quasifie by ü Edele Groot Mog. nou niet afgedaan heeft kunnen worden. "

En het is om deze redenen, dat wv na aan onze Medeleden in de Vroedfchap op den 4 dezer geproponeerd te hebben, omrne, behoudens en onverminderd een ieders Recht en gefuftineerde. op de meest harmonieufe wyze te concurreeren, ter fuppletie van t gemelde Schepens-Ampt, en ten dien einde Collegialiter eene Misfive aan ü Edele Groot Mog. te fchryven, doch 't welk heden door de meerderheid is gedeclineerd, ons verplicht gevonden hebben dit geval ten fpoechgften te brengen ter kennisfe van ü Edele Groot Mog., teffens met alle Empresfemenc verzoekende, dat het ü Edele Groot Mog gelieve, zoodanige Nominatie te maken, of andere yoorzieninge te doen, als de Hooge Wysheid van ü Edele Groot Mog. zal raadzaam vinden, ten einde de voorfz. vaceerende Schepensplaats, in conformité aan 't bovengemelde OQroy, vervuld zy voor den 6 January 1787, alles op, dien zeiven voet van non prejudicie, z00 voor Stads Rechten, als voor het daar omtrent wederzydsch gefu-

fti.

Sluiten