Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

me, STAAT EN OORLOG. 1786. 1Ó3

deeze ongelukkige dagen van verdeeldheid,%.

nimmer geïnterrumpeerde Privilegiën voort te

procedeeren. Daartoe gelieven U Edele Groot Mogende

alleen te confidereeren dat de Refolutie van

ü Edele Groot Mogende van den 21 April laatstleden (by ons gehouden voor pretenfe. lyk genomen , zonder dat wy voor het te. gensvi^pordige ons protest van nulliteit en informaliteit daartegen gedaan, behoeven te reclameren) dat zeggen wy, die Refolutie

iVan/i2InApnl die ook de nortna van deze laatlte Refolutie van den 14 dezer fchynt geweest, te zyn in cas fuhjeSk van geen de mmlte applicatie kan zyn, om dat 'er in cas fubfeü onder de Leden der Vroedfchap geen het minde verfchil is of zvn kan over de Farm en het Fatfoen der in deze te maken Nominatie, gelyk zulks by de Nominatie van Burgemeesteren en Schepenen ter gelegenheid der gewone Jaarlykfche Magiftraatsbeftellinjr met de Maand Mey laatstleden ftond plaats tekrygen: welk verfcbildver de form en het fatfoen den des tyds te maken Nominatie tot fundament gelegt is, voor de voorziening by het Staats-Rapport van den 8 April laatstleeden (conform welk Staats-Rapport en op de gronden daar by gelegt, meergemelde Kelolutie van den ai daaraanvolgende pretenfelyk naar onze gedagten ter conclufie gebragt is) in het toen voor handen zynde se. val voorgefteld. 5

Dit zal U Edele Groot Mog., zoo Wy vertrouwen, overtuigend blyken uit de firn. pele leétuure van dat Staats-Rapport.

Hieruit meenen Wy, dat in disputabel confleert dat de Leden van ü Ed. Groot Mog Vergadering, die zig op den 21 April meidat Staats-Rapport van den 8 daar te Voren hebben geconformeert, van oordeel zyn geweest, dat, niet het verfchil tusfchen de Leden L 2 der

Sluiten