Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï7i i>rc. ZAAKEN VAN i?8ó.

maand , met dc Heeren by Hun Edele Groot Mog. Refolutie van den 25 Augustus 1785 tot het Financieweezen der Admiraliteit in Vriesland gecomraitteert , als mede de Hoilandfche Raaden en Miidsters van de Collegien ter Admiraliteit in deeze Provincie iefiieerende.geëxamineert het Rapport dena Augustus laastleeden , door de gemelde Heeren tot onderzoek van 't Financiewezen, der Admiraliteit in Vriesland, ter Generaliteit gedaan, van hunne bevinding ten opzigte der mogelykheid om uit de Haven"van Harlingen te haaien de twee Oorlogfchepen, volgens de Propofitie, wegens deeze Provincie aldaar gedaan, gedeitineert tot een Prsfent voor Zyne aller Christelykfte Majefteit, breederonder de Notulen van den voorfz. 17 November.

Waarop gedelibereert en in agdng genomen zynde, dat nit het Rapport van de Heeren Hun Hoog JVIog. Gedeputeerden tot het onderzoek van het Financieele Weezen van het Collegie ter Admiraliteit in Vriesland, den 2 Augustus deezes Jaars aan Hun Hocg Mog. gedaan , relatif hunne bevinding ten opzichte van de mogelykheid , om uit de Haven van Harüngen te doen brengen de twee Oor» logfebeepeu van 74 Stukken, ten klaarften blykt. -

Dat, zoo als actueel te gefteldheid der Haven van Harlingen, en vau de Scheepen van 74 Stukken is, de laatstgemelde met geen mogelykheid uit die Haven kunnen werden gehaald , en op diep Water uicgebragt; eene Waarheid , die van wegens de Admiraliteit in Vriesland zelfs geadvoueerd wordende, buiten alle conteftatie was. —

Dat ondertusfehen het nooit te verantwoorden zou zyn, dat deeze twee kostbaare kielen, welke de Republiek meer dan een Millioen Guldens hebben gekost, zonder dat daar van ooit eenig gebruik was gemaakt, of had kunnen worden gemaakt, in de Haven van Harlingen zouden moeten blyven leggen opgeflooten en aldaar verrotten; gelyk nochtans zeeker zoude moeten gebeuren wanneer tot het uitbrengen der voorn. Schepen geen kragtdadice middelen wierden by der hand genomen, 't geen 6 nog

Sluiten