Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dec. STAAT EN OOR LOC 178 . 173

nog daar en boven te meer noodzaakelyk was, om dat, door de fiegte ftaat der Finantie van 't Collegie ter Admiraliteit in Vriesland , aan die Scheepen DOtoirlyk het nodige onderhoud niet gefchiedt, en dezelve dus van fituatie niet verbeteren, maar dagelyks verminderen , en binnen kort onbruikbaar zouden worden.

Dat het derhalven fchynt gedecideerd te zyn, dat, welke dienst men ook van deeze Scheepen van 74 Stukken wil maaken, of waar toe men dezelve zoude willen gebruiken, in allen gevalle kostbaare middelen behooren te worden aangewend , om de meergem. Scheepen uit de gezegde Haven te haaien, en naar elders te doen brengen.

Dat deeze middelen niet behooren te worden aan» gewend in het moment, dat men van die Scheepen wil employ maaken, maar alvorens, naardien men althans in dit geval te Harlingen , ettelvke maatK den zal nodig hebben, om die middelen werkltellig re maaken, waar door men met hoop van fucces de Scheepen in diep Water zou kunnen brengen.

Dat de middelen, om de Schepen te brengen buiten de Haven der Stad Harlingen, by het Rap. port van den 2 Augustus wierden opgegeeven twee. derlei te zyn; te weeten, of het bouwen van nieuwe Kameelen, zoo lang, zoo wyd en zoo hol mogelyk, als mede het verwyden van de buiten-hs. ven, van welk een en ander de kosten wierden ge. calculeerd om een fom vau / 120 è 130,000:0:0 of het maaken van nieuwe Kisten tot verfterking van de oude Kameelen, waar van de kosten wierden opgegeeven te bedraagen een fom van ƒ 20000:0:0doch welke fom, om de toevatligheeden, die meest altyd een diergelyk werk verzeilen, gevoeglykst op ƒ 30,000:0:0 zal moeten worden gecalculeerd.

Dat het employ van het eerfte middel de byna eenpaarige gedagten was geweest, van alle de geenen, die in dit werk zyn geconfuleerd; zoo als 't zelve in het breede by het Rapport van den 2 Aug. 1786, was gedetailleerd, en dat, hoe zeer de Heeren , Haar Hoog Mog. Gedeputeerdens voor het enj.

ploy

Sluiten