Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dec, STAAT EN OORLOG. i786. 175

zelve naar hét nieuwe Veer of elders, door een Commisfie, daartoe te benoemen , publiquelyk re doen aanbefteeden voor rifico van den aanneeiier en volgens plans en beftekken , daar van te formeeren.

Dat althans deeze publique befteeding zoude kunnen worden getenteerd, en 't fucces van dat ten. tarnen aan Haar Hoog Mogende gerapporteerd • dan dat in alle gevallen eerst en vooraf behoort te worden gefixeerd een zeeker fonds , waar uit te vinden de gelden, benoodigd tot de operatie, zoo wel om de Scheepen buiten de Haven van Harlin. gen te brengen, als om, vervolgens, dezelven, buiten de Havens gebragt zynde, naar elders te tran' iporteeren ; zonder welk zeeker fonds alle aantewenden middelen onmogelyk waren; dan waartoe by t Collegie ter Admiraliteit in Vriesland, geene penningen , hoe genaamd, voorhanden zynde, en geen daartoe bepaalde fondfen ter betaalinge kunnende worden aangeweezen, men vermeenen zoude, 111 dit extraordinair geval als het prompfie en gereedfte middel, van de Generaliteits Cas gebruik te kunnen en te mogen maaken.

Dat , - hoe zeer deeze kosten op zich zelfs een nieuw bezwaar voor de Bondgenooten zouden opleveren, men daar tegen over moet ftellen het behoud of bederf deezer kostbaare Panden die de Republicq zulke Schatten hadden gekost, en alle welke kosten geheel nutteloos verfpild moesten gerekend worden , indien hier omtrent geen fpoedige en krachtdadige voorzieninge gefchiede.

En voorts door voorn Heeren Gecommitteerden verder aangedrongen zynde op het important gewist deezer zaak (het behoud namentlyk, of bederf der door den Lande aangebouwde Scheepen van Oorlog) en de gevolgen van dezelve voor de Marine, de Hartader der Republicq, en door Hun gedeclareerd zynde, dat zy vermeent hadden deeze gelegentheid te moeten arripieeren, om, ter hunner volkomen verantwoording, aan Hun Edele Groot Mog onder t oog te brengen, dat, gelyk 'er diende gezorgd

Sluiten