Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dec. STAAT EN OORLOG., 1786. 177

men, en voortgezet, als omtrent welker bepaalingen id veele opzichten moet geoordeelt worden periculum in mora te zyn.

CCXLVII. Misfive van de Minderheid der Friefche Staatsleden aan de Staaten van Holland. In dato 26 Dec. 1786.

edele mogende heeren !

Het was op den 14 deezer, dat de Meerderheid der Volmachten.ter Landsdage , heeft goedgevonden te concludeeren, en vervolgens den 16 daar aan volgende af te zenden eene Misfive aan Ü Edele Mog. , dienende tot beantwoording en rescontre van U Mog, Misfive van den 1 sNiovember daar te vooren aan de Staaten van Friesland geaddresfeerd.

De Ondergetekende Sicco Douwe van AylvaenCoert Lambertus van Beyma, Volmachten van West Dongeradeel, en dezelve Grietenye, ten Landsdage Repraïfenteerende, waar by zig voegen Horatius Allar. dus Riddemavan Knyff, Volmacht weegens den Adelyken Staat van Ferwerderadeet, en Heclor Liviusvan Altena, Volmacht weegens den Eigen-Erfden Staat van Oost-Dongeradeel, uit Oostergo; Arend Julianus Cdrel de Beere en Abraham deVrieJe, Volmacncen van Hemelumer Oldepherd en Noordwolde. en di>

Grietenye Reprtefenteerende ten Landsdage, waar by zich voegd Rein Smit, Volmacht weegens den Eigen-Erfden. Staat van het Bilde , uit Wes'ergo; Fitter Edzard van Harinxna tot Slooten en Jehannes Wieling», Volmachten van Lemlterland , en Jan Roorda , Volmacht van Stellingwerf West-Einde , de twee voorfz. Grietenyen ten laatiïen Landsdage gereprasfenreerd hebbende; waarby zig voegt Ayzo van Boelens, Volmacht uit den Eigen-Erfden Staac van Stellingwerf Oost-Einde uit de Zeevenwouden * Folkert Ripperda en BaviusNauta, Volmachten van

D2^uj?,» 5unUu van ^lema en Eduard Marinus van XXXVi. deel. M Bey.

Sluiten