Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dec, STAAT EN OORLOG. 1786*. 181

den , welke zig in veele gevallen, ten minden in dit, fchynen verëenigd te hebben, en teegens welker voorneemen en maatregulen de nillykfte vertoogen en erndigde waarfchuwingen voor facheufe gevolgen van geen het minde effect fchynen te zyo.

Wy verhoopen dierhalven, dat na dit ons decla» ratoir , niet meede op onze reekening zal worden geplaatst die Misfive aan ü Edele Mog. afgezonden , door die zelve Staatsieeden gearrefteerd, met zoo veel overhaasting en praacipitance, dat de Leeden der Vergadering, zig met eene enkele praelecture van dit zoo geëxtendeerd duk in de Quartieren hebben moeten vergenoegen , en daarop dadelyk Advifeeren ; zonder dat aan het wettig en op de Conflhutie deezer Regeering gegrond verzoek, om dezelve eenige uuren in deliberatie te houden, gehoor is gegeeven; gelyk meede aan de eerstgenoemde Volmachten van Westdongeradeel , Copie der geproduceerde Brief eisfchende, otn volgens het 23 Art. van het bezwooren Reglement van 1748 over dezelve nader in den Haaren te delibereeren , dezelve Copie dadelyk is geweigert af te ceeven, vóór dat de Misfive was gerefurneert en geboekt.

Wy vermeenen van deeze, zoo in het oog lopende onreegelmatige handelwyze U Edele Mog. te moeten informeeren, terwyl ü Edele Mogende uit deeze voordragt gemakkelyk zulien kunnen opmaaken, hoe het onbegrypelyk zy, dat eene Misfive van die Extenfie in min dan één uur tyds, in ieder der vier Quartieren van Staat gearredeerd, en door de Meerderheid der Volmachten , zonder eenige hffifitatie goedgekeurd is geworden-

Eene Misfive, welkers bloote prslectuur ons heeft doen verbaasd zyn , hoe onze meede Volmachten op zodanigeri hoogen en beleedigenden toon aan onzen voornaamden en machtigden Bondgenoot, met welkers bloei of val de geheele Republiek moet daan of vallen, hebben durven fchryven: en dat over poinéfen ,. gedraagingen en befluiten van U Edele Mog., welke door de bloem der'beste Ingezeetenen van Ü Edele ftjog. Provincie zyn toegeM 3 l'uichd,

Sluiten