Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19a jan. ZAAKEN VAN

1787.

Mog., alle de auxiliaire Burgers, die tot onze hulp zyn toegefchoten, en thans alhier Guarnifoen houden, te laten vertrekken, zoodra de zoo wederregtelyke door de Vooritemmende Leden ingevoerde Militie den bodem dezer Provintie zal verlaten, waartoe wy ons vleijen , dat de vermaning van Uw Edele Groot Mog. onze Mede-Staatsleden zal bewogen hebben; in welk geval wy ons volkomen op de guarantie van Uw Edele Groot Mag. zullen blyven verlaten.

Edog kunnen wy alhier niet verbergen, dat, wat het vry acces en reces tot en van deze Stad aangaat , het accordeerën van hetzelve aan alle de Staatsleden, zonder eenig onderfcheid , ons als zeer zorgelyk is voorgekomen. Wy begeeren in geen wydlopig detail te treden , van zoo veele faéla , waardoor verfcheide dier Staats-Leden zig den billyken haat van onze goede Burgery hebben op den hals gehaald; U Edele Groot Mog., zoo wel al$ geheel Nederland, zyn daarvan onderregt; ook zoude zulk een verhaal weinig gefchikt zyn , tot herltel van rust en vrede, het eenigfle doelwit der pogingen van Uw Edele Groet Mog. ; dan wy willen gaarne aan Hoogstderzelver aequitabel oordeel overlaten , of het accordeerën van he: onbepaald acces en reces, gedurende eenen tyd van wederzydfche conferentien , wanneer de aangelegenheid der zaak de gemoederen in eene gedurige beweging houd, en daardoor telkens nieuwe alteratien doet geboren worden, al, of, ot' niet geraden zoude zyn , en of 't zelve gefchikt zoude wezen , om zoo veele wonden, aan Stads welzyn, door die Leden, toegebragt, te verzagten, dan wel weder levendig te maktn.

Het zoude ons, Edele Groot Mog. Heeren.' om alle deze redenen voorkomen , dac eene neufrafë plaats, het zy Leyden,/het zy zulke andere in Holland , als Uw Edele Groot Mpg. daartoe zouden verkiezen, veel meer dan deze Stad tot het houden dier byêc'nkomsten gefchikt zoude zyn ; byéénkomsten, waarvan onze goede Burgery de hoogde ver.

Wüg-

Sluiten