Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,94 jan. ZAAKEN VAN 1787.

oudtte tyden aan deze Stad hebben gecompeteerd, hebben de Heeren Staten van Holland en WestVriesland, by Hoogstderzelver misfive van 13 December jontstleden, ons kennisfe gegeven, dat de van ons disfentieerende Staats-Leden , te Amersfoort byeenkomende, de aan dezelven aangebodene Mediatie haddeD geaccepteerd , Ons ter zelve tyd insgelyks Hoogstderzelver Bondgenootfchappelyke Officien aanbiedende , en ons verzoekende en exhorteerende , dat wy , ter beantwoording aan het welmeentnd verlangen van Hunne Edele Groot Mog., ons dezelve zouden laten welgevallen , en Hoogstdezelven met den meesten fpoed daarvan verwittigen. . ' - '-O- •«

Nadat wy nu op dit aangelegen Huk de gedagten der 3Burger-Commisfien, en vervolgens,door dezelven ook die van onze gantfche burgery hadden ingewonnen , is met volkomen onderling goedvinden by ons gearrefteerd , en heden aan de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland afgezonden, eene refcriptie, welke wy de eer hebben, Uw Ed. Mogende hier by copielyk te doen toekomen , en waaruit Uw Edele Mog. zal confteeren , dat wy benevens de Mediatie van Hunne Edele Gr. Mog., ook die van ü Edele Mog. en van de Heeren Sta. ten van Stad en Lande hebben aangenomen , terwyl wy van oordeel zyn, dat de aart van alle Mediatien eene offerte aan beide de litigeerende Pgrthyen meedebrengt, gelyk Uw Edele Mog. , zoo wel als de Heeren Staten der 2 genoemde provintien , uitwyzens Hoogstderzelver onderfcheide Misfives, aan Ons geadresfeerd, zulks ook te regt hebben begrepen j wien volgende wy ons dan ook die reaal niet aan de Heeren Staten der overige Gewesten op dit fujet hebben kunnen expliceeren.

Wy neemen voor het overige de vryheid, kortheidshalve , ons te reféreeren tot de bygevoegde Copye MisGve zelve, verzoekende en vertrouwende, dat Uw Edele Mog., met concurrentie van de Heeren Staten van Hollanden van Stad en Lande, zoodanige arrangementen zullen gelieven te maken ,

waar-

Sluiten