Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aoo jan. ZAAKEN VAN 1787.

zeiden, dat er reeds al verfcbeiden weg waren naar Zierickze. — Hierop kwamen verfcheide Lieden by malkanderen, en gingen mede over Zonnemaire en Dreyfchor , dog welke alle niets hebben misdreven , maar een ieder maar \erzogt, om hierin te voorzien, dat de geappraehendeerden mogren wer. den losgelaten, en vryheid aan een ieder wierd gelaten, te dragen, wat hem beliefde, of anders alles direft te verbieden; dog hebben nkt by of omtrent Zierickzee geweest, al waarom verfcheide van die Lieden door de Juftitie op aanklagte van den Schout jfacob Molenburg zyn vervolgd , zelfs zoodanig , dat eenige zig hier niet langer veilig agtende, genoodzaakt zyn geweest, bet Land te verlaten, en zig na elders te begeven. — Het welk zoo ver gegaan is, dat de Heer Rentmeester in zyne qualiteit als Bailluw van Dreyfchcr, Zonnemair en Noordgouwe, zekere Brief heeft overgelegt, die door onze Magiftraat voor Notificatie is aangenomen , en in Advis gehouden , vermits de misdaad, in voorfz. Mbfive vermeld, tot npg toe hier niet genoeg bekend was. Ja men heeft op den ^ dezer nog een Peifoon met naame Marinus den Hollander, welke jn Zierickzee kwam, om affaires te doen , willen appiaïhendeeren , omdat hy met de meergemelde hoop uit nieuwsgierigheid was medegelopen , dog

onder eenige vourfpraak is vry geworden. Zie

daar Edele Mogende Heeren , wy laten aan V Edele Mog, eigen oordeel, of uit allen dezen niet ten allerduidelykften blykbaaris, de ooizaak van de geheele combufiïe in onze Stad en omleggende Plaatzen , uit Zierickzee oorfpronkelyk is, ja men houd niet op , om ons te tergen, want voor 2 a 3 dagen zyn hier uit Zierickzee nog 8 a 10 Perfonen van die zoogenaamde Patriotten geweest, waarfchynelyk cm te zien en te vernemen, wat 'er by ons van gezegt wierd. — Men heeft ook een Boer, eene van Ce vreedzasmfte, genaamd Theunis Skhoof, welke des Dingsdags na de nieuwe Marktdag , zyn verkogte goed in de Stad bragt, flegt bejeegend , v^elke door drie Jongens met zwarte Cocarden wierd.

aan-

Sluiten