Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aoa jan. ZAAKEN VAN 1787.

zommige andere Provintien , tot berftel van zoo veele verdonkerde Voorrechten , welkers opdelving den Landen zoo veel Heils heeft toegebracht. — Nauwlyksch zagen Zy daar toe andere Burgers in zo veele onderfcheidene Steden yverig meedewerken, of Zy bezetten ook Hunne Verplichting tot dat Heilzaame Doeleinde, en vonden zich daar door opgewekt, om insgelyksch Hunna Stedelyke Grieven en Bezwaren te Heritellen, en daartoe mee vereende Krachten onvermoeid Werkzaam te zyn, gelyk Wy daar van in veelen opzichten de treffelyklte blyken ondervonden hebben, — Dan, hoe verre dezelve daar in ook hebben mogen vorderen, achteden zy echter alles onvolkomen en daardoor niets gewonnen, zo lange Zy niet, gelyk in vorige tyden weder in de Hooge Vergadering dezer Provintie gerepraefenteerd werden. En het was dus uit hoofden van deeze overtuiging der Burgers en Ingezetenen deezer- Stad , het was derzelver bewustheid van Hun Pligt in dezen en van Hun onbetwistbaar Recht daar toe ; dat Zy zich eindelyk genoopt hebben gevonden , de Exercitie van dit Récht by Ons op een Wettige wyze te reclameeren, en de uitoetFening daar van des Noods van Ons te eisfehen en aan Ons te gelasten.

Hierom is het, Edele Groot Mog. Heeren! dat Wy volkomen overreed zynde van de Billykheid van dezen eisch , als {leunende op het Verdrag , volgens het welk deze Stad zich in den Jaare 1577 by de andere Leden van Holland begeeven en met dezelven zich vereenigt heeft - Op de Unie van Utrecht, welke haar in dezen ter nadere Bevestiging en als tot een Waarborg verflrekt — Op de dadelyke Posfesfie , waar door zy zoo lange van dat Regt geufeert heeft, zonder daar van by vervolg immer eenige Wettige afftand gedaan te hebben en boven alles op het gelyk Recht der Ingezetenen eener Vrye Republiek deswegens, - hierom is het, herzeggen Wy , dn Wy geenzints geaarzeit hebben aan het verlangen en de Wettige begeerte van Onze brave Burgery te voldoen , en mitsdien het

ge.

Sluiten