Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. 1787. 203

genoegen hebben aan U Edele Grooc Mog. te cornmuniceeren , dat Wy befloten hebben en voornemens zyn de Oude Plaats dezet Stad in U Edele Groot Mog. eerst volgende Vergadering weder te occupeeren, zo om U Edele Gr. Mog. in Hoogstderzelver Patriotttfche pogingen te onderfcbragen, als , om Ons van Onzen Plicht jegens Onze Stad en Landgenoten , welker belangen Wy door Ons langer agterblyven te zeer zoude verwaarlozen , naar Ons vermogen te kwyten , zullende Wy alsdan de Eere hebben aan U Ed. Gr. Mog kennis te geeven van de gelukkige vorderingen , welke ( Onze weldenkende Burgery in het opfpooren van haare Rechten gemaakt heeft, en van alle hetgeen alhier omtrent het Stedelyk beftuur deezer Stad op eene allezints Wettige Wyze geintroduceert is, terwyl Wy diensvolgens de poinéten van JBefchryving als van Ouds voor deeze Stad verwagtende, en daarop Ons verlaatende U Edele Gr. Mog. aan de Befchermiag der gunftige Voorzienigheid aanbeveelen en de Eer hebben te zyn,

Edele Groot Mogende Heeren!

(Onder ftond)

Uwer Edele Groot Mogende Dienaren en Goede Vrienden,

De Leden van de Magiftraat der Stad Heusden.

(Lager ftond,)

Ter Ordonnantie van dezelve, (Was getekend.)

F. C. TROMEH.

Gefchreeven in Onze Vergadering binnen Heusden den 8 January 1787.

VU.

Sluiten