Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAN» STAAT EN OORLOG. 1787. s©v

Corps, waartoe Francais Mourand behoord heeft , het weike U Edele Groot Mog. op den 24 Maart 1786, uit hoofde van de verderfelyke Raadfiajgen , daar uit voortgevloeit, hebben vernietigd; mitsgaders dat by die gelegenheid door een grooten hoop der. waarts zamengevloeit Volk , zo op het gemelde Dorp, als naderhand onder Weg naar Delft en herwaards , diverfe baldadigheden gepleegt waaren ; hebben Wy , vermits de abfentie van U Edele Groot Mog. goe Igevonden en gerefolveert, om, onverminderd het Judiciecl onderzoek naar het geen ten tyde voorfz. gebeurd is, aan Schout en Gerechte van Voorburg aan te fchryven en te gelasten , om , by provifie en tot daaromtrent anders by U Edele Groot Mog. zoude mogen worden goedgevonden en verftaan, de nodige voorziening te doen, dat geenerhande publieke byeenkomften of Exercitiën van het Genootfchap, het welk op den gemelden laatst gepasfeerden tweeden Kersdag aldaar op zeeker ftuk Land had getnanceuvreert , meer komen plaats te hebben , van hupheder verrichtingen en weedervaaren ten dien opzigte aan Ons kennis geevende , en voor zo verre zig eenige zwarigheeden by de executie van het gunt voorfz. is, mogten opdoen, zulks doende per expresfe.

Waarop Wy door gemelde Gerecht by Misfive zyn geinformeerd geworden , dathet zelve aan den voorn. C, Siliacus, uit Onzen naam, had aangezegd en gelast, dat zorge zoude hebben te draagen, dat by provifie en tot dat anders by U Edele Groot Mog. zoude mogen worden goedgevonden en verftaan, voor het gunt voorfz. zorg te draagen, en dat door denzelven was aangenomen daar aan te zullen gehoorzamen; van al het welke Wy Ons verpligt hebben gevonden ü Ed. Gr. Mog. by deeze kennisfe te geeven. VVaar

Sluiten