Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG, 1787. 217

zelfs te zullen mishagen j naardien de thans kommerlyke dagen aan de Hoogaanzienlyke Vergadering van ü Edele Groot Mog, eene rusteloze arbeid verfchaffen,

Nogtans kunnen wy onze zugt voor 'sLands welzyn, als ook voor orze dierbare Vryheid, en onze wettige Rechten en Voorrechten voor U Edele Groot Mog. niet verbergen, tot welkers behoudenis wy ü Edele Groot Mog. 'sLands Vaderlyke voorzorge en wyze maatregelen alreeds krachtdadig zien genomen en ter uitvoer gebragt. En dit, ja dit, ó Achtb. Vaderen! vervuld on. zer aller harten met innige blydfchap

Vergun ons dan , met weinige woorden, op eene eenvoudige wyze, (aan Landbewoners eigen) doch tevens met den diepften Eerbied en Dankbaarheid , te mogen betuigen, ons wtzentlyk genoegen en hartelyke blydfchap, wegens alle de Manmoedige befluiten, heilzame Refolutien en wyze Maatregelen, door ü Edele Groot Mog. tot hier toe genomen.en in 't werk gefteld. — En fta ons ook tevens toe U Edele Groot Mog. te mogen verzekeren, dat wy met een vol» komen vertrouwen berusten in U Edele Gr. Mog. Lands Vaderlyke voorzorge en hoogwyze beftiering. Voorts voegen wy hier by onze ernftige Wensch en Beede, dat het U Edele Groot Mog, behaage, tog niets onbeproeft te laten wat verder tot Rust, Heil en Welvaard van 'sLands Inwoonders, ter behoudenis van onze zoo duurgekochte Vry. heid, ja alles wat tot Eer en Luister van ons dierbaar Vaderland zoude kunnen ver. ltrekken.

Wy hopen en vertrouwen , dat dit ons eenvoudig dog tevens sdlereerbiedigst , en welmeenend Adres, met een gunllig oog, van Uw Edele Groot Mog. zal werden befchouwt en aangenomen; dat ons niet weinig O 5 • zou.

Sluiten