Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ftü8 JAN. ZAAKEN VAN -787,

Boven en behalven de voorfz. pointen heeft de Raad van State, by haare voorfz. Misfive, de refpective Provinciën, wederom herinnert de weinige voorzorg, die zeedert eenigen tyd gedaan is voor de Fortificatiën en Magazynen, by gebrek van Confenten en Fournisfementen op de daartoe gedaane Petitiën, een zaak , nogtans, waar van de fecuriteit en veiligheid van de Republicq ten grooten deelen afhangt, om niet byzonderlyk te melden van de agterftallen op de Leegerlasten.

Wy verzoeken, dat op deeze poirtten een byzondere reflexie mag worden gemaakt, alzoo met het cesfeeren van gevaar van buiten, de aandagt op dezelve niet zoo zeer gevestigt fchynt te zyn, als het wel behoorde: en voor het overige kunnen Wy niet, als alle de Ingrediënten van de bovengemelde Misfive van den Raad van State met allen ernst aanpryzen. Wy hopen met den Raad, dat de refpeétive Bondgenooten,4dit alles eenmaal behoorlyk zullen overweegen, en by tyds zullen prevenieeren de ruïneufe gevolgen die uit zodanige ophouding van Confenten en Fournisfementen zullen refulteeren: maar als Wy nagaan het weinig effect van alle voorgaande reprefentatien, zyn Wy veel eerder in groote bekommering en vrees, dat , zoo de Vaderlandsliefde geen beeter effecten voortbrengt, als tot nog toe gedaan heeft, de defenfie van het Land nog zoo fpoedig niet na behooren bezorgt, de lasten van het Bondgenootfchap nog zoo ras niet egaal, en vol vaardig gedragen, en deszelfs fchulden nog zoo fpoedig niet betaald zullen worden , zoo dat Wy Ons met hec aangenaam en heilzaam vooruitzigt van den Raad nog niet derven vleijen. Niettemin is niet Hun Onze hartgrondige wensch, dat de harten van alle de Bondgenooten vereenigt mogen worden, om met agterftelling van

al-

Sluiten