Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. 1787. 241

Na dien tyd, hebben Wy geen geringe pogingen aangewend, om, zo veel immer mogelyk, met behoud uwer Rechten en Vryheden, onze gevoelens met die van Ons verfchillende Burgeren te verenigen, en zyn daar mede thans zo verre gevorderd, dat Wy by dezen Ülieden eenige Poindten aanbieden kunnen, die als Grondwetten , in het nieuw te maken Hegeerings-Reglement dezer Stad behooren ingelascht f.e worden. Vertrouwende Wy, dat alle Burgers, met ware Vaderlands- en Vryheidslièfde bezield, hoe wel derzelver fentimenten daar by niet volkomen gevolgd mogten zyn, zich echter, ten algemenen nutte, daar mede wel zullen kunnen en gelieven te vereenigen.

O Wel Edelens hebben zich reeds zo menigmaal verklaard, met Ons in de hoofdzaak avereen te komen, ter inrigung en vastftelling van eene Grondwettige verbetering, en daarom vertrouwen Wy van uwe brave en cordate denkwyze , dat Gylieden, de bit r bygevoegde Poinóten, zonder vooroordeel , met den nodigen aandagt wel zullen gelieven te overwegen, en met uwe goedkeuring en Onderteekemng ten eerllen te bevestigen , om mede te dienen tot beveiliging der Vryheid, en ;ot Grond, vesting der ruste , veiligheid en welvaren dezef Stad.

Wy bevcelen Ons in uwer aller- gunfle, en maken ftaat op uwe getrouwe medewerking : terwyle Wy met ware Hoogachting blyven,

U Wel hdelens Dienstvaardigs Zwolle Medeburgers en Gecainmit-

den 17 jan. 1787. teerden,

J. M. MULLER, v. BOUMEESTER, EGBERT DIKKIiRS , H. WYNRES , H. VAN DER VEEN , ZiON VAN OER VE«T, BENJAMIN TER HORST, JOflANNES < FOlUbR, JAN MHtlLEMftN, L, LINT¬

HORST, H. J. VAN CLERFF, W. VAN SI KA ATEN , JAN CLAZ2S , J. L. „,,«tir BRÜNfi, JAN TIMMERMAN.

XXXVI. DEEL. Q FÖIN-

Sluiten