Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

144 jan. ZAAKEN VAN

1787.

als zy ter bevordering van hare belangens zal dien. ftig oordeelen,

Art. 13. De Jaarlykfche Rekeningen, zo van deze Stad als Geestelykheid , zullen veertien dagen voor dat die worden gefloten, op den Raad rlooren voorliggen, en zal het aan ieder Gemeensman vry ftaan, dezelve in dien tyd te kunnen en mogen examineeren.

Art. 14 Alle Grondwetten en daar onder deze drie en twintig Artikelen, zullen niet mogen worden veranderd , vermeerderd of verminderd , dan met Concurrentie van de Burgerye dezer Stad; welk regt de Burgerye mede toebehoort, ten aanzien van de Civile of Burgerlyke Wetten, en de uitöeffening van dezelve; doch laat de Wetgevinge ten aanzien van het Burgerlyke, aan Raad en Meente, en de uitvoering daar van aan Schepenen en Raaden 9 onder voorbehoud en zonder krenking van het recht van reclame der Concurrentie tot dezelve, zo wel als tot de Grondwetten , daar omtrent de Burgery oorfprongelyk toekomende.

Art, 15- De vervulling der vacatures in de Magi* ftraat, zal gefchieden door de gantfche Gezworen Gemeente, ingevolge het Deventer Plan, met zodanige- veranderinge, als overëenkomftig dezer Stads Conlfitutie nodig bevonden wordt ; mits dan noch dezelve gefchiede met bedoren Briefjes, en zonder naams ondertekening.

Art. 16. De recufatie van de Magiftraat, zal tot aan de revifie van het Reglement daar op te maken, jaarlyks, door de gezamenlyke Leden van de Gezworen Gemeente, me: de Meerderheid, na het aftreden der Verwanten , mede met befloten Briefjes, gefchieden: waar cp van buiten gelchreven is, de naam van den genen, die gereculeerd worden, van binnen de naam van die geenen recufeerr, welke Briefjes niet zullen geopend, maar ongeopend verbrand worden, ten zy de meerderheid voor die recufatie bevonden| word.

Art. 17. Tot Requilïten by het verkiezen van een

Ma-

Sluiten