Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï46 jan. ZAAKEN VAN

1787.

XII. Extract uit het Register der Refolutien van de Edele Agtb. Heeren Schout, Burgemeesteren en Schepenen van 's Gravenhage. In dato den 18 January 1787.

Gedelibereerd zynde op de Requeste , aan Hun Edele Agtb. gepraefenteerd door Johannis Boudewynfe, Hendrik Vullings, Junior, Arie van der Broek en Pieter Brughman , als geautborifeerde en gequallficeerde door een aantal van 170 perfonen, zig alle by een Adle van authorifatie en qualihcatie op de vier bovengemelde, waarvan Copia authenticq aan Hun Edele Ag:b. is ter hand gefield, noemende Schutters van 'sHage, waarby dezelve in fubltantie verzoeken, dat de Haagfche Schuttery, immers de Supplianten, van den Eed aan den Prince van Orange als Erfftadhouder gedaan , moge worden ontflagen. — Waaromtrent alvorens finaal te refolveeren, Zyne Uoorl. Hoogheid is verzogt, Hoogstdeszelfs gedagten aan Hun Edele Agtb. te whlen communiceeren; en in confideratie Hoogstgemelde Zyne Doorl. Hoogheid heeft gedeclareerd, „ dat zyn Hoogheid zeer veel redenen heeft, om „ zig verzekerd te houden van de agting , liefde, „ en 't vertrouwen van verre de meeste, zoo voor» ,, name als mindere Schutters , Burgers en Inge„ zetenen van 'sHage , en fpeciaal ook van den 3» Krygsraad en verdere Officieren van de Schuttes, ry, eh dat zyn Hoogheid dus volkomen over„ tuigd is, de iolemneele Eed verbintenis, welke thands aan de Requeftranten ichynt te misha„ gen , niet nodig te hebben , om een volkomen ,j vertrouwen te blyven Hellen op de welgezinc,, béid,, mitsgaders op den yver, getrouwheid en „ affetfie van de overige en verre de meeste en „ notabelfte Leden van dezelve Schuttery , voor .,, zig wel te mogen lyden, dat het artikel, betrekkelyk tot zyne Hoogheid, uit het formulier van

1» den

Sluiten