Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a5o jan. ZAAKEN VAN 1787.

hebben kunnen produceeren, bondiger zyn gededuceerd, dan wy heden zouden kunnen doen: ja wy denken zelfs daaruit, dat Hun Edele Groot Mog. bet advis van den Stadhouder hebben gevraagd, te moeten befluiten, dat de argumenten , by het adres gemaakt, op goede en onoplosfelyke gronden hebben gerust, en wy trekken diezelfde confequentie ook daaruit , dat de Heer Stadhouder, voor zo veel wy weeten, daarop nooit heeft geadvifeerd.

En het is ook hit dien hoofde, dat wy, (zonder voor als noch te treden in een onderzoek, of dezë Stad , fchoon dezelve nooit ter Staaten Vergadering was verfcheenen geweest, echter naar den aart der confthutie dezer Kepubliek en op gronden van rechten , niet zoude kunnen vorderen , om ter Staatsvergadering te worden geadmitteerd; het van onzen indispenfabelen plicht hebben geacht, niet langer (lil tê zitten , maar ons by dezen aan Uw Edele Groot Mogende re addresfeeren, en met vereischten eerbied voor üw 'Edele Groot Mog. Vergadering, doch tevens met billyke verwagting van een goed fucces, te verzoeken, dat Uw Ed.Gr. Mog. Gp het adres door onze Voorvaderen in den Jaare 1638 gemaakt, als noch favorabel gelieven te dispo* rieeren, voor zo verre het verzoek aangaat, om de Gedeputeerden dezer Stad ter Staatsvergadering te admitteer en, en in 't vervolg tot dezelve te befchryven, en deze Stad verder in redelykhcid te doen deelen in de Commisjien, door de Staats-Leden bekleed wordende.

Wy beveelen Uw Edele Gr. Mog. in de belcherminge van den Almachtigen God, en blyven, Edele Groot Mogende Heeren l (Onder ftond)

Uw Edele Groot Mogende Ootmoedige Dienaren,

Burgemeesteren en Vroedfchappen der Stad Woerden. (Lager ftond,)

Ter Ordonnantie van dezelve, Woerden (Was getekend)

den 18 Jan. 1787. J. «poors.

Sluiten