Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ja». STAAT EN OORLOG. 1787. 251

XIV. Request van J. Huöert cum fuis te Rotterdam, tot bet fpoedig houden van 't Befogne op ,t Rapport van Bun Edele Groot Mog , ge wee* zen Gecommitteerden aldaar; en om inmiddels geen Raaden van dis Stad t'ontfangen tot wier laste dat Rapport tendeert. In dato 24 January 1787.

Is geleezen de Requeste van J. Hubert cum fuis , voor Hun zeiven en alsGeconftitueerden van ruim elf honderd en vyftig hunner notabelfte Medeburgers en ingezetenen, zo uit de Voornaame Kooplieden als andere Standen biuneu de Stad Rotterdam, om de daarby hierna breeder gedetailleerde redenen verzoekende, dat Hun Edele Groot Mog. het Beiogne over het Rapport der Heeren Gecommitteérdens van Hun Edele Groot Mog. zo fpoedig gelieven te houden, als Hoogstderzelver overige Occupatien zullen toelaatenj en inmiddels, als Gedeputeerden der Stad Rotterdam niet te ontvangen die Raacen , tot wier laste in dat Rapport eenige accufatie van wangedrag of pligtverzuim is vervat, en dat daar van, voor den 1 February eerstkomende aan Burgemeesteren en Vroedfchappen derzelve Stad aanfehtyving worde gedaan.

Fiat Infertio,

Waarop gedelibereert zynde, is goedgevonden en verftaan , dat de voorfz. Requeste ten fpoedigften zal worden geëxamineerd by de anterieure Refolutie Commisforiaal op het. Rapport van de Heeren Gecommitteerden te Rotterdam van dato 1 November laatstleeden, door de Heeren hun Edele Groot Mog. Gecommitteerden tot het Groot Befogne, met voorfz. Heeren ge weezen Gecommitteerden te Rotterdam, en de Vergadering daar op teffers gediend

van

Sluiten