Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

054 jan* ZAAKEN VAN 1787.

„ gen der Admiraliteit of Oost. en West. ,, Indifche Cornpagnien" &c — zy echter tot beide die addresfen of immers tot de verhaasting derzelve wel byzonderlyk zyn gemoveerd door de volftrekte overtuiging waar io zy, en de meeste, zo niet alle hun" De Committenten verfeeren, dat verfcheiden , thans fungeerende Raaden in de Vroedfchap zich hebben fchuldig gemaakt aan zodanig wangedrag en verzuim , en daar door het vertrouwen der voornaamfte Burgery in zo verre verbeurd hebben , dat het beltier der Stedelyke Zaaken, noch de Stem der Stad over 's Lands belangen niet meer kan werden overgelaten aan «en Collegie waar in zulke Raaden met hunne afhangelingen of blinde navolgers de meerderheid uitmaken, en alle cordaate pogingen hunner brave Medeleden op de hardnekkigfle wyze dwarsbomen.

Dat de Ondergeteekenden zich in de voorfz. overtuiging hebben verfterkt gevonden door de Leclure van bet uitvoerig Rapport van de Heeren Uw Edele Groot Mog. Gecommitteerden , die de toedragt van zaaken binnen deze Stad onderzogt, gezien en ondervonden hebben , cp den 1 November aan Uw Edele Groot Mog. overgebragt, als waar by de meeste der bovengemelde XIV Raaden , en fpeciaal de Burgemeester van der Hoeven. de Oud-Burgemeester van der Hem , en de Vroedfchappen d Escury, van Teylingen, Mosfel, van Hogendorp. van Staveren en van Rafel in zulk een licht voorkomen, dat de Ondergeteekenden zich daar toe kunnen refereereu, eu het gintsch onnodig oordeelen 'er iets meer by te voegen tot juftiricatie van hun en hunner Committenten begrip, dat de Vroedfchap der Stad Rotterdam ten fpoedigiten van die Leden gezuiverd , of immers van derzelver overheerfchenden invloed ontheven behoorde te worden.

Dat

Sluiten