Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. 1787. 263

houd van de voorfz. zoogenaamde Confidera. tien, namelyk, dat de Berigters cum fuis niet zouden vallen in de termen van Uwer Edele Groot Mog. Refolutie van den 11 deezer,om dat zy geene Exclufive Sociëteit van Wapenhandel zouden hebben opgeregt, welke eenigermaten in de termen viel van een zoogenaamd Fry Corps of Gtnootjchap, zeer weinig reflexie by U Edele Groot Mog. althans by eene geleegenheid als deeze, zal verdienen, aangezien zylieden door hun eigen Geregt voorfz. gequalificeert worden , als het Wapenoeffenend Gezelfchap te Overfchie, het geen wy vertrouwen alleen genoeg te zullen weezen om Uw Edele Groot Mog. te convinceeren, dat hunlieder Gezelfchap wel degelyk beltaat uit particuliere Perfoonen , die een Genootfchap van Wapenhandel te Overfchie hebben opgerigt, en dat dezelve dus, onder pretext van zig daar als Burgers, overeenkomftig de Ordres door U Edele Groot Mog. bevoorens gegeeven, irr den Wapenhandel te oeffenen, geene geleegenheid behooren te hebben, om heteffeót van Uwer Edele Groot Mog. meergedagre Refolutie van den 11 dee. zer op eene indirecte wyze ten hunnen opzigte, zoo niet geheel en al elufoir te maaken , ten minden , zoo lang hun mogelyk zoude weezen, te dilayeeren

Wy neemen nog maar alleen de vryheid van in het byzonder a;in U Edele Groot Mog te doen opmerken, dat, naardemaal de meergemelde vier Perfoonen by derzelver voorn, zoogenaamde Confideratien rondelyk aan Schout en Geregte voorn gedeclareerd hebben , dat zy intusfchen buiten inhibitie of yerbod zouden Voortgaan met in voldoening (quali) van de Hooge en Souveraine Beveelen van U Edele Groot [Hogende, hunne (zoogenaamdej gewootie Dorps Exercitiën te verrichten, en derzelver tot dus verre gehoudene contenance ons E. 4 niet

Sluiten