Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan, STAAT EN OORLOG. 1787. 273

f!val, a's dit , teegens het Advis van een JLidt der Vergadering aan , het zelve genoeg, zaame rèeden zoude geeven, orh zig op de materie zelve niet in te laaten , egter gemeend hadden nog ten overvloede het Rap. port zelve in deliberatie te kunnen neemen en dat het aan Heeren Commisfarisfen was* voorgekomen , dat de gronden waar op voorn. Rapport was fteuDende, namenrlyk, dat na het inkomen van de Misfives der Steeden Utrecht en Wyk by Duurftede, gevoegd by die der Heeren Staten's Lands van Ütrecht onder de Notulen van ïo january deezes en 6 Uctober des voorl. Jaars geinfereerd , des aangebodene Mediatie door de twistende partyen was geaccepteerd, ten dien EffVcte dat toet eenige poü ö van deliberatie zig bepaalde tot het doen eener keuze van de plaats, alwaar de Gecommitteerdens zouden moeten te zaamen koomen , en van de Perfoonen * daar toe van wesjens deeze Provintie re benoemen , geheel en al ware erroneus, dat men, om hier van te weezen overtuigd de hier vooren aangehaalde Misflves ilegrs 'met eikanderen behoefde te vergelykcn • want dat daar in de eerfte plaats, by die de*r Stad Utrecht, de Mediatie alleen van de Heeren Staten van Holland , Overysfel eu van Stad *n Lande word geaccepteerd, en by die van Wyk by Duurftede alleenlyk van een Mediatie van Holland en Stad en Lande word gelprooken, en van de andere Provincie geen gewag word gemaakt; maar integendeel ex* presfelyk worden uitgezonden de Provintie van Gelderland , en voorts die Provintien die een ander richtfnoer als Haar Edele Gr.'

& Y.ol8ende' zi§ durven vermeeten hunne Mediatie te interponeeren, en Mediateurs te benoemen , zonder te weeten of de Mediatie aangenomen is of niet, wordende van

vvvwr a"dere kant by de Misfive va» de StaXXXVI. deel. S ten

Sluiten