Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sj6 jan. ZAAKEN VAN

nu zullende dienen van advis, onder verbetering zouden wezen van gedagten , dat de Achtb. Raad zig zoude kunnen en behooren te vinden onbezwaard de conduites van de Heeren Gedeputeerdens ter Dagvaard te approberen, en voorts de Heeren dezer Stads Gedeputeerdens ter Dagvaart te qualificeeren en te gelasten om van de hier vorengem. gevoelens van den Achtb. Raad op het ftellen van dag ten kragtigften te doen infteeren, en wyders te declareeren, dat de Achtb. Raad hoe zeer ongehouden zig op dien bepaalde dag op voornoemde deliberatien in te laten , egter op de gronden hier voren gelegd het Rapport zouden moeten declineeren , dog dat dezelve oordeelende dat de Misfive van de Staten 'sLands van Utrecht . op deeze deliberatie noodzakelyk moet wezen van zeer veel invloed , Hun Heeren Gedeputeerdens had gelast, om de Misfive over te zenden, ten einde ter kennis van den Achtb. Raad te worden gebragt, om na examen derzelve zodanige Refolutien ten fpoedigften uittebrengen als de Staat der Zaaken als dan zal vorderen. en voorts te infteeren, dat inmiddels met tfe afdoening deezer zaak nog korten tyd werde gefupercedeerd.

En dat laatftelyk de Heeren Gedeputeerdens ter Dagvaart zouden behoren te worden gelast, om wanneer met de afdoening der zaak tegens het advis van dezen Achtb. Raad mogte worden voortgegaan,daar tegens te Protefteeren, en van de gevoelens van den Raad door infertie dezer Refolutie te doen , , confteeren.

Edog refereeren Commisfarisfen zig tot het beter goedvinden van deeze Achtbaare Raad.

Waar op gedelibereerd en omvrage gedaan zynde , hebben Heeren Burgemeesteren en Vroedfchappen Heeren Commisfarisfen, voor

der-

Sluiten