Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

278 jan. ZAAKEN VAN 1787.

Groot Mog- met opzigt tot de fentimenten door de Supplianten by hun Request voor Hoogstdezelve gedeclareerd , ten uiterften gevoelig over de blyken van verknogtheid aan de Eer en Regeering van Hun Edele Groot Mog., zo wel als aan de algemeene belangen van het Vaderland , in de voorfz Requeste gemanifesteerd, en niet dan met het grootfte genoegen kunnende befchouwen de regt Vaderlandfche verklaring der Onderteekenaren van dezelve, goedgevonden en verftaan, de voorfz. Requeste ten dien opzigte , vermits daar omtrent geen fpeciaal verzoek is gedaan , verder aanteneemen voor Notificatie. En zal daar van Copie ten behoeve der Supplianten worden uitgegeeven tot derzelver informatie; zullende de voorfz. Requeste met opzigt tot het verzoek voor die van Hattem en Elburg worden geêxamineert door de Heeren van de Ridderfchap, en verdere Hun Edele Groot J\log. Gecommitteerden tot het groot Befogne, en de Vergadering daar op gediend van derzelver Confideratien en Advis; en ten aanzien van het laatfte verzoek, by Hun Edele Groot Mog. Refolutie van den ii dezer voorziening gedaan zynde, is goedgevonden en verftaan , dat dezelve Kefolutie aan ce Heeren Gecommitteerde Raaden , te Hoorn refideerende , zal worden toegezonden tot derzelver informatie en narigt.

En is eindelyk van de voorfz. Requeste Copie verzogt door de Heeren Gedeputeerden der Stad Medemblik.

De Heeren van de Ridderfchap en Edelen hebben tot de voorfz. Refolutie niet geconcurreerd.

De Heer van TVasfenanr , Heer van Starrenburg, heeft zig met de voorfz. Refolutie geconformeerd.

De Heeren Gedeputeerden der Steeden Delft, Brielle, Enkhuizen, Edam en

Me-

Sluiten