Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG, 1787. a8i

cie genoomen, zyn gecomprehendeert, willen zy zig van hunne Voorouders niet ontaart, of den vryen grond dien zy betreeden onwaardig betoonen, en zig aan de hoogfte ondankbaarheid niet fchuldig maaken, de gevoelens van hunne harten aan U Edele Gr. Mog te verklaren, en opeutlyk aan den dag te legden.

De Ondergeteekende betuigen des, dat zy van den beginne des jongst fchandelyk gevoerden Engelfchen Oorlog af, met het grootfte leedweezen hebben ontwaart, dat de verdeeltheden , welke binnen ons Vaderland gebooren zyn, eeniglyk en alleen te imputeeren zyn aan de Inactiviteit en 't ïllufoir maken van de ordres van de wetgeeven» de raagt, welke 'er by de uitvoerende magt plaats had, en tepdeerende was, om vrygeboeren Nederlanders flaaffche kei enen te doen torsfchen , en zoo mogelyk onder een GraafFelyk juk te doen bukken, waar toe men dan geen middelen hoe ongemefureert en verfoeijelyk ook zig gefchaamt heeft in 't werk te ftellen; wel is waar dat men het een en ander heeft zoeken op eene futile wyze te verfchoonen en te bemantelen , dan , de Godiooze toeleg op de Steeden Hattem en Elburg, om Burgers die niet meer dan pligtelyk voor hunne Privilegiën en Voorreden in de bresfe ftonden , door aangevoerd Moordtuig en het Staal der door hun meede bezoldigt wordende Krygsknegten te doen fneeven, met de daar op gevolgde plundering der eerstgemelde Stad, fteld hünnens eragtens 't gepolèerde buiten alle bedenking, en overreed hun ten kragtigften , dat daar de Stadhouder zig dus betoond heeft een Vyand van Vaderland en Vryheid te zyn, de door U Edele Groot Mogende genoomen Refolutien ten uitterften noodzakelyk geworden zyn.

S s Waar-

Sluiten