Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

384 JAN. ZAAKEN VAN 1787.

Edele Grnot Mog. refolutie, van dato den 23 January 1748, bepaalt; dan gemelde Dirk van Herwaarden ons gecommunieeert hebbende, dat hy, in den gemelden jaare 1765, ter bekoming van de voorfchreve quaüteit als Zetfchipper, met de daarby gedane toezegging, om , na het overlyden van wylen Pieter Verbeet, tot Schipper van deze Stad op Amllerdam te worden aatigeftelt, aan den Meer van Noordwyk, Drosfard dezer Stad, eene fomma van honderd Ducaten gegeven had , onder voorwaarde aan zyne zyde, en onder belofte aan de zyde van den gemelden Drosfard, dat hy Dirk van Herwaarden deswegens geen Eed van zuivering zoude behoeven te doen, zoo hebben wy denzelven Dirk van Herwaarden met geen Commisfie, ais Schipper van het gemelde Veer kunnen voorzien, maar bet nodig gQfcordeelt, mede ter voldoening aan den inhoud van voorfchreve U Edel Groot Mog. Refolutie, van deze gebeurtenis aan U Edele Groot Mogende door deze dirc&elyk kennis te geven; te meer, daar wy geïnformeert zyn, dat dé Heer Fiscaal 't Hoen r.eeds in den afgelopen jaare 1786, van deze omftandigheid door meergemelden Dirk van Her. waarden is ónderrigt geweest, doch vooral, omdat de voorfchreve Drosfard, die zich nimmer met ter woon binnen deze Stad heeft opgehouden , en nu zelfs in verfcheide jaren alhier niet is tegenwoordig geweest, maar welken wy hebben doen aanfchryven , dat binnen zekeren bepaalden tyd zyn vast verblyf alhier moet komen houden, op poene, dac hy, daaromtrent in gebreken blvvende, zoude gehouden worden zyne bedieningen als Drosfard en Schout dezer Stad verlaten te "hebben , en welke gefixeerde termyn wel haast Haat te expireeren, by continuatie in de Refidentiepiaats van U Edel Gr, Mog. woonachtig is , en dus de voorfchreve zake bykans door ons niet behoorlyk heeft kunnen onderzocht worden.

Hier mede, zoo wy vertrouwen aan de intentie van voorfchreve ü Edel Groot Mogende Refolutie voldaan hebbende, hebban wy de Eer, over U

Ede]

Sluiten