Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«98 jan. ZAAKEN VAN 1787.

XXII. Rapport om af tc ftaan 't Verzoek van], Hubert, cum fuis, en om aan Rotterdam vry te laten na goedvinden Gedeputeerden ter Vergadering te zenden. In dato 30 Jan. 1787.

De Raad-Peniionaris heeft ter Vergadering gerapporteert , dat de Heeren van de Ridder., icnsp en verdere Hun Edele Groot Mog. Gecommitteerden tot het Groot Befogne, ingevolge en tot voldoening aan Hun Edele Groot Mog Refolutie Commisforiaal van den 24 dezer Maand, met de Heeren Hoogstderzelver geweezen Gecommitteerden te Rotterdam hadd-en geëxamineerr het Adres van J Hubert cum fuis, voor ben zeiven, en ais Geconftitueerden van ruim elf hondert en vyftig hunner notabelfte Medeburgers en Ingezere. nen , zo uit de voornaamfte Kooplieden als andere Standen binnen de Stad Rotterdam, om de daarby gedetailleerde Redenen verzogt hebbende, dat Hun Edele Groot Mog. het Befogne over het Rapport der Heeren Hoogstderzelver geweezen Gecommitteerden aldaar zo fpoedig geliefden te houden, als de overige occupatien van Hun Edele Groot Mog. zouden toelaten , en inmiddels als Gedeputeerden der gero. Stad Rotteidam , niet te onti'angen die Raaden tot wier lasten in dat Rapport eenige accufatie van Wangedrag of Pligtverzuim was vervat, en dat daar van voor den eerden February eerstkomende aan Burgemeesteren en Vroedfchappen derzelver Stad aanfchryvinge mogte worden gedaan.

En dat de Meerderheid van Hun Heeren Gecommi.teerdeu van Advis was geweest , da: het yer'zoek by het voorfz. Adres gedaan , behoorde te worden afgeflagen , en aan dc Regvermg der Stad gelaten ■ •••/ en onverlet om zodanige Gedeputeerden ter Dagvaart te committeeren als goedvinden zoude.

Waar-

Sluiten