Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïëb. STAAT EN OORLOG. 1787, Soi

XXIII. Request van Burgers en Ingezetenen in de Ambagts- Heerlykheid van Tetterode en Aalhertsberg, met een Declaratoir hunner gevoelens voor Hun Edele Groot Mogende , om Comprehenfie in de Refolutie van f September 1786, het ontfangen der geleende Geweer en; met betuiging van Hun Edele Groot Mog. gevoeligheid en genoegen over de gedeclareerde Sentimenten voor Hun Edele Groot Mogende» In dato 1 Feb. 1787.

Ïs geleezen de Requeste van een aantal van 141 Burgers en Ingezeetenen in de Ambagts-Heerlykheid van Tetterode en Aalbertsberg, waar by hunne gevoelens van Dankerkentenis aan Hun Edele Groot Mog. en voor hoogstderzelver befluiten betuigen; en hunne verkleertheid om de Vryheid van dit Land en Hun Edele Groot Mog, Wettig Gezag met hun goed en bloed voorteftaan; en voorts verzoeken , dat hunne Burger Compagnie onder die Heerlykheid en Zinfpreuk , voor het Vrye Vaderland , werde gecomprehendeert in Hun Edele Gr. Mog. Refolutie van den 7September 1780, en dat, dewyl de Supplianten van de nodige Wapenen wa. ren voorzien , de Gommis van Hun Edele Grooc Mog. Magazyn te baarden, mogt worden gequalificeen , de verleende Geweeren voor de onvermogenden weder terug te ontfangen, als die zelve door Vaderlandfche giften bekomen hebbende; breder hierna geiafereert,

Fiat Infertio.

Waafop gèdelibereert zynde, hebben Hun Edele; Groot Mog. met opzigt tot de fentimenten door de Supplianten by hun Request voor Hoogstdezel.

ven

Sluiten