Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

304 fër. ZAAKEN VAN 1787.

genoomen, biddende van den God, die de Vryheid van die Gezegende Nederland door de zigtbaardde blyken zyner aanbiddelykë Voorzienigheid, tot dus verre heeft (taande, gehouden, en die U Edele Groot Mog- in' deze kommervolle dagen gefterkt heeft door Zyne Magtigen Arm , dat diep zelven God U Edele Groot Mog- verder wil Herken, en al ü Edele Groot Mog. befluiten tot confervatie en voortduuring van de dièrbaarlbs Panden der Vryheid en Wettige Conditutie dezer Lande , wil bekroonan met het zegel Zyner Goddelyke goedkeuring 1

By deze gelegendheïd betuigen de Ondergeteekende als Honoraire en Werkende Leden van de Verëenigde Burger-Compagnie onder dezelve Heerlykheid en Zinfpreuke, voor het Vrye Vaderland, en wapen van dezelve Heerlykheid van Tetterode en Aalbertsberg, op het Witte Vaandel, (in plaats van de twee oproerige Orange-Vaandels van de noodlottige Jaaren 1672 en 1747 die de Ondergeteekende Schout eh Scheepenen, mee de Mede-Ondergeteekende Hendrik Lis en Zoon , uit vreeze die door Oproerige by de Loting van den derden Man, mogten worden gehaald en van Kerken en Toorn gedoken, ten blyke van de waare Trouw aan U, Edele Groot Mog. Souverain eo alleen Wettig Gezag, op den 27 January 1785 hebben verbrand) ingevolge de aanfchryving van Hun Edele Mog, de Heeren U Edele Groot Mog. Gecommitteerde Raaden van dato 12 January 1785, zoo by Loting op den voorfz. 27 van dezelve maand en jaare , gevallen ^ als hun loffelyk verbonden hebben zit; te wapenen en in den wapenhandel te bekwaameu , en zig nog daarenboven gezamendlyk met hart en hand, by Acle op den 21 July 1785, en volgende dagen, daar toe, ten overltaan van de eerst ondergetekende Hendrik

List

Sluiten