Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33ü rJrEB. ZAAKEN VAN 1787.

pareeren op den Raadhuize derzelver Stad, " omnie aldaar, ten overftaan, van die zich noemende Magiftraat, en ten by weezen vau zeekere zogenaamde Gecommitteerdens uit een Collegie, van al meede zeekere zogenaamde Gequaüficeerde Gecommitteerdens uit de Burgerye dezer Stad , te beëedigen zeeker Pretenfe Reglement, op de zogenaamde Regeerings-Beftelling, en het Huishoudelyk beduur dezer Stad , op den 6 January 1787 gearrefteert, en als doen, door de zig noemende Haar Edele Achtb. en Geconftitueerde Gecommitteerdens uit de Burgerye, en als doen , zo zy te kennen geeven, aldaar vergaderde Burgeren en Ingezeetenen bezwooren ; zo als het affchrift door een der Onderteekende Supplianten, by het doen van opgemelde aanzegging dicteert, en doot denzelven verftaan en opgeteekent is; tot het welke , als meede tot het onderftaande Declaratoir, hier aan geannexeert de Supplianten zig eerbiedig refereeren.

Dat de Ondergetekende Supplianten als ftille en vreedzaame Burgeren deezer Stad, nimmer of ooit aan het pleegen van zodanige handelingen, als op den 6 January laatstleeden, binnen de Stad Heusden, omtrent het ftuk van de Verandering der Regeericg, met alle de gevolgen en aankleven van dien heeft plaats gehad, zig hebben fchuldig gemaakt, ofte daarinne direct of indirect hebben geconcurreert (hebbende zelfs eenige der Supplianten in Qualiteit als Magiftraais-Leden, en dus Nom. Officii daar tegens geprotefteert,) maar integendeel met de Form van Regeering, zoo als die voor dato heeft ge. fubfifteert, zeer wel te vreeden zouden zyn geweest, zonder na eenige verandering of omwenteling van dien te haaken, of daar inne eenig genoegen te neemen. Dat zy Supplianten hoe ftil en bedaart zy

zig

Sluiten