Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feb, STAAT EN OORLOG. 1787. 329

de pretenfe Magiftraat en Geconftitueerdens in hunnen voortgang te ftuitèn, als mec.e de ftille Ingezetenen, die nu geflingerd worden, bevreest zyn, en de meerderheid der Burgery uitmaaken, het zy by Publicatie, als anderzints , gerust te ftellen , en voor hunne veiligheid , na het hoogwys oordeel van U Edele Groot Mog. op de beste wyze te waaken , tot voorkooming van verdere onheilen en alle nadeelige gevolgen , niet alleen voor deeze Stad, maar zelfs mooglyk voor de ge» heele Provincie.

Waar op de Ondergeteekendens zich verlaatende, de eer hebben, na U Edele Groot Mog. in de befcherminge Godes te hebben aanbevolen, zich met alle onderdanigheid t-ï noemen,

Eden Groot Mogende Heeren!

(Onder ftond)

U Edele Groot Mog. Onderdanige Oienaaren,

(Was geteekend)

Heusden J. L. Nolet.

den 1 Feb. 1787. Adam Rauws.

A. van Baak.

Aan de Edele Groot Mogende Hee» ren Staaten van Holland en Westvriesland»

Geeven met alle fchuldige onderdanigheid te kennen, de Ondergeteekendens alle Burgeren en Amptenaaren der Stad Heusden.

Dat zy Supplianten , tot hunne üiterfte furprife, op Donderdag den ifte February deeX 5 zes

Sluiten