Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 feb. ZAAKEN VAN 1787.

rende, dat zy my daar van verftöoken hielden, waarop eenvoudig geantwoord hebbe, dat ik hoor en zag. Voorts zyn 'er noch ten getalle van vyftien Ampten alhier vacant verklaard, zoo als men debiteer 1, waar onder reeds zeeker weeten , Mevrouw de Wed. Godefroy, Ontfangeresfe der Verponding, L, van Ryswyk Brandmeester, en de Wed. W. van Kuyk Schipperes op Uordrecbt.

Twyffele geenzints of Uwe Hoog Edele Welgeboore zult my ten fpoedigtten gelieven te inftrueeren, hoedanig my nopens dit een en ander , en fpeciaal als Uwe Hoog Edele Gefubftitueerde zal hebben te gedragen.

Xerwyle met alle fchulaige eerbied zy,

Hoog Edel Wel Geboren Heer!

(Gnder ftond,)

Uw Hoog Edel Welgeb. Ootmoedige en Onderdanige Dienaar,

(Was geteekent,)

Heusden

den 3 Feb. 1787. j. <A. Geblach.

XXVIII. Misfive van de Regeering der Stad Heusden aan de He-ren Staten van Holland en Westvriesland, In dato 13 Feb- 1787.

edele GROOT MOGENDE heeren!

Wy hebben op den 27 January laatstleden U Ed. Groot Mog. MisfiV en Refolutie van den 25 te voren, met de bygevoegde bylagen, ontfangen, gelyk ons insgelyks tene Misfive van ü Edele Gr.

Mog.

Sluiten