Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feb. STAAT EN OORLOG. 1787. 341

dagen na het eerst verleend default, ons wel degelyk als Regenten , jaa zelfs als Schepenen, er» kmd heeft , toen het zyn eigen belang vorderde en meedebragt , dewyl hy ten overltaan van twee der nu verkozen Heeren Schepenen dezer Stad, ter Secietarye alhier eenig Land getransporteerd, en eeu Hypotheek gepasfeerd heeft, fchoon hy intusfehen naderhand, voorzeker uit particuliere oog • merken, welke mislchien niet moeijeiyk zouden te gisfen zyn , weder niet ter Ordinaris Kolle van Heeren Schepenen, alwaar hy nader geciteerd was, gecompareerd is,

Dat men in deze en de volgende Misfive van den 3 February 1787, de Oppofanten tegen ons telkens als de Meerderheid dezer Stad tragt te doen voorkomen , dan dat het contrarie van dien zoo waaragtig is , dat de brave üurgers en Ingesetenen dezer Stad, (alle daartoe bevoegde Mansperfoonen,) tot zulk een nanmeTkelyk getal op nieuws een pegtig Declaratoir gerekend hebben , waarby dezelven nader al het gebeurde alhier approbeeren , en de Leden der .Magiftraat , mitsgaders het Wel Edel Collegie van geqnalificeerde Gecommitteerden uit de Burgery, in derzelver protectie neemen, onder de hartelyke betuigingen , van alle oppofitte tegen de grondwettige herftelling dezer Stad , met opoffering, is het nood, van goed en bloed, te zullen te keer gaan , dat wy na het ftrikfte onderzoek gerustelyk blyvea (taande houden , dat het getal der Oppofanten daartegen geen vierde gedeelte bedragen kan.

Eindelyk Edele Groot Mog. Heeren 1 debiteert meu in opgemelde Misfive van den 3 February, ais mede in eene Misfive van den zeilden datum van J A. Cerlack, dat wy den Drosfaard dezer Stad zouden afgezet, en een ander in deszelfs plaats zouden aangefteld hebben, daar zulks egter geenzints heeft plaats gehad ; trouwens het is voorzeker uit de bewustheid daarvan, dat W. van der Doet v, N. in deszelfs misfive aan U Edele Groot Mogs Gecommitteerde Raden, in dato 5 February 1787, a'Y 3 leen

Sluiten