Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f EB. 1

STAAT EN OORLOG. 1787. 343

reerde zelfs aan den Kamerbewaarder by het beleggen der Vergaderingen, dat hy van den Fraudeur burgemeester geen ödtrs afwagtte, gelyk hy vervolgens ook nog heeft gedeclineerd, by het doen van losfchen ter Secretarye dezer Stad , of by andere gelegentheden , als Schout te compareeren. Aldus was de gefteldheid dezer zaak Edele Groot Mog, Heeren! toen wy geheel in twyfel (tonden,of er nog dadelyk een Drosfard en Schout dezer Stad exiteerde, jaa dan neen, —. en het was om daarvan overtuigt te worden, en het belang der Juftitie te kunnen bevorderen, dat wy ons tot het neemen van voorfchreeve Refolutie verpligt vonden, waarby wy den Drosfard en Schout hebben aangefchreeven , indien hy binnen drie weeken zig met ter woon , ter waarueeming zyner gemelde Bedieningen, niet binnen deze Stad begaf, dat hy alsdan zoude gehouden worden, zyne Bedieningen als Drosfard en Schout dezer Stad verlaten te hebben; maar ook deze bepaalde drie weeken waren verlopen , zonder dat wy iets van den Drosfard en Schout , of van deszelfs Stedehouder, vernomen hadden, zoo dat wy toen die bedieningen verlaten verklaard hebben, en Amptshalveh in de noodzakelykheid zagen, om dezelve Bedieningen provjfioneel te (tellen in bewaiing van den Prajfident Burgemeester, ten einde de Juftitie, zonder welke geea Land of Stad beftaan kan, niet langer zoude geftremt, en beter zoude geadminiftreert worden, van welke onze verrigting wy de eer hebben , by dezen aan U Edele Groot Mog. kennisfe te geven.

Zie daar Edele Groot Mogende Heeren! zo wy billyk vermeenen , een volledig bewys van de onwaarheid van alle de opgegeeve bezwaren in bovengemelde (tukken. —— Wy zouden U Edele Groot Mog nog met een meenigte remarques, omtrent de herhaalde onbefcheide en beledigende expresfien, jn gemelde (lukken te vinden , kunnen bezig houden , dan wy willen liever de pretieufe momenten van U Edele Groot Mog. menageeren en zeker vertrouwen, dat U Edele Groot Mogende alle die Y 4 cho-

Sluiten