Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

346 feb. ZAAKEN VAN 1787.

en verdere Hun Edele Groot Mog. Gecommitteerde tot het groot Befogne, ingevolge en tot voldoening aan Hun Edele Groot Mog. Refolutie Commisforiaal van gisteren, hadden geëxamineert een Misfive van Gecommitteerde Raden van den 13 dezer met twee Misfives van de Heer van de Noordwyken, in deszelfs qualiteit van Drosfaard van Heusden, met verfcheide Bylaagen tot dezelve refpeétivelyk behoorende, alles tendeerende, om in de tegenwoordige gefteltheid van zaaken aldaar een prompte en efficacieufe voorziening te verzoeken; mitsgaders een Uerigt van de Leden zig noemende de Magiitraat derzelve Stad, op Hun Edele Groot Mog. Refolutie van den 25 der voorleede Maand en een Misfive van Heeren Gecommitteerde Raden van den 5 dezer; en nog de Requeste van een aantal Burgers en Inwoonders van Heusden, om Hun Edele Groot Mog. Protectie, breder onder de Notulen van gisteren vervat.

Dat zy Heeren Gecommitteerde bet gepasfeerde binnen Heusden zederd den 25January laatstleeden, zoo als het ter kennisfe van Hun Ed. Gr. Mog. gebragt is, in diverfche opzichten hadden geconfidereerd als ten eenenmaale firydig mét de Ordres en Aanfchryving uit Huu Edele Groot Mog. provifion. Refol. van den gem, 25 Jan. voortgevloeid, en tef. fens van dien aard, dat zonder verwyl daar in een gepast redres tot maintien der Hoogheid van den Souverain behoord gemaakt te worden; en dat de Meerderheid beftaande uit de Heeren Gedeputeerde der Steden Dordrecht, Haarlem, Leyden, Gouda, Alkmaar en Enckhuizen ; als het meestgefchikte middel in dezen , waarin aan de eene zyde de nodige moderatie, en aan den anderen kant een gepasten ernst, zoude doorfteeken, gemeend had aan Hun Edele Groot Mog. te moeten voorflaan, om eene Commisfie te decerneeren, uit het Collegie van Gecomm. Raaden; als in effccte reeds een aanvang met de executie van Hun Edele Groot Mog. voorfchreeve Refolntie hebbende , ten einde zich ten fpoedigften naar Heusden te begeeven, en aldaar na gedaan onderzoek, af te doen en te redres-

fee-

Sluiten