Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X LYS T der STUKKEN.

Copie gegeeven van 't verhandelde iri haare abfentie. In dato 6 Maart 1787.

* bl. 59

XLIV. Resolutie van Hun Edele Groot Mog. op de voordragte van Gecommitteerde Raden , nopens een voornemen van 't Exercitie-Genoodfchap alhier , om door 50 a 60. Leden in zeker huis heden en morgen te doen Wagt houden. In dato 7 Maart 1787.

bl. 61

XLV. Adres van Burgers en Ingezeetenen der Ambachts-Heerlykheid Benmbroek, met een declaratoir hunner gevoelens voor Hun Edele Groöt Mogende, en tot Comprehenfie in de Refolutie van 7 September 1786, en van Inwoonders van 't Dorp Bennebroek , tot aandrang der Propofitie van Haarlem; met betuiging van Hun Edele Groot Mogende gevoeligheid en genoegen over de gedeclareerde Sentimenten in 't Dank-Adres. In dato 8 Maart 1787. : bl. 6§

XLVI. Resolutie van Hun Edele Groot Mogende op de voorziening der Mili. tie ? tot verfterking van 't Guarnifoen alhier van Logis en verdere behoeftens, en dezelve gelaten 't faveur van 12 Stuivers. In dato 9 Maart 1787. bl. 70

XLVII. Resolutie van Hun Edele Groot

Mo*

Sluiten