Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rti. STAAT EN OORLOG. 1787. s

waar by ter kennis en deliberatie van Hun Edele Groot Mog. brengen een propofitie door den Advocaat Fiscaal Luyken aan bun op heden overgegeeven , betreffende een verregaand oproerig Articul in de daar n.vensgaande Briellbhe Courant van den 10 dezer geplaatst; geevende teffens by die Misfive in confideratie het voortzetten der d.libe* ratten over het reprimeeren van de licentie des Courantiers en voorziening te doen tot ukroeijing van dit verderffelyk kwaad; breder hier na geinfö♦eert.

Fiat Infertü»

Waar op gedelibereert zynde , is goedgevonden en verftaan de gemanifesteerde blyken van attentie van de Heeren Gecommitteerde Raaden, op ai het geen , 't zy direftelyk, 't zy indireótelyk , eenige atteinte zoude kunnen toebrengen aan de rust en veiligheid in deeze Hun Edele Groot Mog. Refidentie-plaats , in alleu opzigten te laudeeren en te approbeeren.

Dat de Brielfche CouFant van den 10 dezer, by de Misfive van Heeren Gecommitteerde Kaaden , en daar nevens gevoegde Propofitie van den Advocaat Fiscaal van Hun Edele Groot Mog by der* aelver Collegie vermeld , en daar by '<a Originali aan Hun lidele Groot Mogende toegezond«n, zal worden gefield in handen van den Bailluw der Stad Brielle, met last, om zulks voor het regt der Ho* ge Overheid, en de handhaving van het zelve nodig bevindende, zig daaromtrent op de prompfie en meest efftcacieufe wyze van zynen pligt te quyJen , mitsgaders van de reusfite van dien , en al het geen hy tot handhaving van het regt der Hoge Overheid zal hebben gedaan en werkftellig gemaakt, aan Hun Edele Groot Mog. Rapport te doen, om, al bet zelve gezien zynde, daarop gerefolveert te worden , als Hun Edele Groot Mog. bevinden zullen te behooren.

En dat wyders aan de refpe&ive Officieren der Stedea en Plaatfcn, alwaar Couranten binnen d.-ze A 3 Itoi

Sluiten