Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e*?. STAAT EN OORLOG. 1^87. ijf

confideratie te geeven, om dezelve direclelyk te brengen ter kennisfe van liun Edele Groot Mog , ten einde dien aangaande door Hoogstdezeïve zodanige voorziening te kun. nen worden gedaan , als Hun Edele Groot Iviog. zouden mogen vermeenen te behoo» rei).

'sGravenhage den 16 February 1787.

(Was geteekend) ■

J. G. LüYKEN.

X&XIil. Propofitie van Haarlem, over d& uoodzaahlyke vtrjlerking van 't Cuarnifoen van den Haag; met een voor/lag daartoe uit het Le* gioen van de Rkytigraaf\%n balm. In dato 17 Feb. 1787.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Haarlem» hebben ter Vergadering voorgedragen; dat gelvfc de aanhoudende zorg voor de Rust en Veiligheid van Hun Edele Groot Mog. Refidentie.Plaats, als waar mede de noodzakelyke Vryheid van deliberatien op het naauwst verbonden is , fteeds een voornaam objeft van Hoogstderzdver attentie behoord uit te maken; Zy Heeren Gedeputeerden ten volle hier van gepenetreerd , en hunnen aandagt vestigende op de Route onderneemingen, waar van deze Plaats reeds meer dan één voorbeeld had opgeleverd , niet weinig waren getroffen worden , door de op gisteren ter Vergadering gehoudene dehberatien , als tot onderwerp gehad hebbende, een diretie en onder publiek gezach uitgekomen aanfporiug, byzonder voor de Ingezetenen van den Haag, om niet alleen des Souverains Heilzame beveelen te verachten, maar zelfs zig daar tegen aan-

Sluiten