Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m pkb. za/vxv_:n van ij%fi

keuring zullen gelieven te vcreeren; terwyl aan U Edele Groot M >g» voorts uit dezelve Refolutien zal blyken , wat verder in het voorfz. geval heeft plaats gehad, en welke maatregulei? door Ons , als het Guarnifoen van U Edele Groot Mog* Refidentieplaats , Commandeerende, reeds zyn ï en nog worden genomen, om de Daders en InfÜgateurs van 't zelve, mitsgaders alle die geenen welke zig aan plichtverzuim in deeze mogten hebben fchuldig gemaakt, te ontdekken en te doen ftraffen.

Waar inede, Edele Groet Mogende Heeren l

zullen Wy God Almagtig bidden , U Edele Groot Mog. te houden in Zyn heilige Protectie.

Gefchreeven in den Haage dèn ai February 1787.

(Onder ftond)

U Ed. Gr. Mog, Dienstwillige,

De Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en West-Vriesland.

(Lager ftond)

Ter Ordonnantie van dezelve, i (Was geteekend,)

a. j. royeeu

, Ex-

Sluiten