Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»eb. STAAT EN OORLOG. 1787. 17

ExlraSt uit het Register der Rejolutien van de Edele Mogende I? ' Heeten Gecommitteerde Raaden

van de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, genomen op

Den February 1787»

De Secretaris Royer heeft aan Hun Edele Mog. gerefereerd , dat de Griffier van den Hove Mr. A. Bodt, zig zo even aan Hem had geSddresfeerd , en , uit naam ^an welgem. Hof, te kennen gegeeven, dat het zelve, door den Procureur Generaal kennis gekreegen hebbende, dat. op het Vaandel van de Lyfgardes van Hun Edele Groot Mog. te Voet, waarmede de wagt op gisteren was afgetrokken , ftreepen waren gevonden , te zaamen gevoegd in de gedaante van een Galg , gemeend had dat die zaak was van zodanige importantie , dat tot de ontdekking der Daaders en Medepügtigen, niet alleen , onder de hand , Prffiaiiën behoorden uitgeloofd te worden , maar dat daar en boven nog zoude dienen beloofd te worden de impuniteit, aan den Daader, of Daaders en Medepligtigen van het voorfz. fait, met die bepaaling nogtans , dar hy Daader of zy_ Daaders alleen van die impu. niteit zoude jouisfeeren , indien hy of zy, tot het pleegen der voorfz. misdaad , door anderen mogten weezen aangezet , en derzelver Inftigateur of Inftlgateurs kwam of kwamen te ontdekken , en bekend te maaken, en dat, dewijl het Hof niet bevoegd was tot het belooven van zodanige impuniteit , en Hun Edele Groot Mog. heeden niet vergaderd waren , het zelve gemeend «r„tliad,,te n,oeten verzoeken, om over deeze XXXVIL deel, B m3.

Sluiten