Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao feb. ZAAK EN VAN 1787.

ver -Inftigsteur of Inftigateurs komt of komen te ontdekken en bekend te maken.

En hebben de Heeren Grasmnckel en Chaniraion. voorts gerapporteert, dat zy, ingevXe vIS Hun Edele Mog. Refolutie meede 3 heeden, van den Generaal Map,.van Kreuchmar de Mormanen by Hun Edeie M?g. goedgevonden hadden gerequireerd en dat dezelve aan Hun gezegd had , het voorfc geval geheel te hebben geignoreert toigisteren avond te neegen uuren , wanSer'de Vaandrig van der Hoop we kcï met het Vaandel, waar aan het lait was geper netreert, de Wagt was afgetrokken, hem Sfo meert had f dat door den Advocaat Fiscaal U Hoen , omtrent het meergemelde geval was gerequireerd j dat hy hier op aan gem. Vaandrig het Arrest had aangezegd S denaelven heden morgen in de Provoost had doen logeeren , alwaar teins van denzelven de nodige mformauen iionens het gebeurde (tonden genoomen te S , dat de gemelden Generaal Major hun by deeze gelegenheid had overgegeven een Misfive vin gem. Advocaat Hscaal , waarby hem verwittigde van het voorneemen van 't Hof, om door Heeren Coram SrTsfen infpecfte van het Vaandel -in quseftie «doen kernen, welke Misfive zy de eere hadden^er tafel van Hun Edele Mog. ie

^Waaróp gedelibereerd en welgemelde Heeren voor derzelver genoomen moeite bedankt zvnde is goedgevonden en verftaan, dat S h et' neemen der voorfz. Infpectie geen zwarigheid moet worden gemaakt, waar van dezelve Heeren verzout zyn den Generaal Majovaïf Kreuchmar te willen informeerei1 en voorts de Heeren Hun Edele Mog Commisfarisfen tot de Militaire l by

deezen te verzoeken, nopens al het geene

Sluiten