Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 fsb. Z A AKEN VAN 1787.

Uitvoerende Magt zig vertoonden , altoos met die Cordaatheid , welke aan Vaderlandslievende Regenten , ook in de haggelykfte . ogenblikken , behoord eigen te blyven , hebben deen manifesteeren hun gezêleert Principe en onwrikbaar Syftema , om namelyk alle onderneemingen en ufurpatien , waar door het Hoog Gezag van den Souverain ge« vilipendeert, en de waare Republicainfche Conftitutie gerenverfeert zoude kunnen worden, kragtdadig tegen te gaan, en, voor zo veel nodfg, op een beftendigen voet te helpen herfl'eüen. - Dat hunne Principalen, ter bereiking van dit zo heilzaam oogmerk', nooit gehaïfiteert hebben , maar integendeel volyverig, volgens eed en plicht, fteedsheb» ben geconcurreert gehad, tot het neemen van zeer ernftige en allezints Patriottifche maatregulen en befluiten. - Dat hunne Principa. len , al nog met dien zelfde geest bezield, en aan Hun vorig Principe en Syftema ten fterkiten geartachcert bly vende, dan ook nooit zullen ophouden, zo lang Zy eene plaats in deze Luisterryke Vergadering bezitten mogen , het Gezag van den Souverain, zo wel als 's Lands Wettig Gecontinueerde Regeeringsvorm , benevens de Stedelyke en Burgerlyke Rechten , op de allerkragtdadigile wyze te helpen voorftaan, bevorderen, en vastltellen. - Dat men daar toe van dezer Stads wegen, niet alleen als een integrerend Lid van Staat, maar ook in zyn huishoudelyk departement , nog nimmer een ogenblik verzuimt heeft, in het helpen beramen en doen ten uitvoer brengen van zodanige ernltige middelen, als, naar tyds gelegenheid, de gepaste en efficacieulte vvierden bevonden, ter handhaving van het Hoge Souverain Gezag, en ter beteugeling van alle moedwil, en oproerige bewegingen, daar tegen ondernomen. - Dat ook deze middelen niet geheel

vruch-

Sluiten