Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feb» STAAT EN OORLOG. 1787. 43

denaren worden aangezien, mogen befchouwt worden, in welke hope wy U aan de befcherming van den God van Nederland aanbeveelen , en de esr hebben, ons te noemen

Wel Edel Gefirenge Manhafte en Wel Edele Heeren 1

U Wel Edel Geftrenge Manhafte en Wel Edelens Dienstwillige Dienaren en M e de-Nederlan ders.

De Officieren en verdere Leden van her. Vaderlandlievend ExercitieGenootfchap te Heusden.

Ter Ordonnantie van dezelven (Was geteekent,)

j. c. schutz,

Secretaris.

Gefchreven in onze Vergadering binnen Heusden. op heden den 25 February J787.

XXXIX. ExtraEt uit de Notulen van den Raad Ordinair der Stad Zierikzee. In dato 26 February 1787.

Gedelibereerd zynde op de communicatie , door den Heer Raadpenfionaris gedaan, nopens de eerlte Provinciale Vergadering van de Leden van 't Nationale Fonds ter bevordering van de gewigtigfte belangen des Nederlandfchen Volks, als meede op de Misfive van den Heer B. Matthias Pous, als Lid van 't zelve, daarover aan den Heer Raadpenfionaris gefchreven, en door denzelven ter Vergadering voorgebragt, is goedgevonden en verftaan:

Hee-

Sluiten