Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*bb. STAAT EN OORLOG. 1787. 47

den, zich by dezen tot Uw Edele Achtb. te wenden, met nadrukkelyk en ernftig verzoek: ,, dat „ voor de aanftaande Keur eene Refolutie ter af. %, fchaffing van het oude Reglement, voor zo verre „ het zelve deze Stad betreft, mag worden geno,, uien; en dat voorts de Magiftraatsperfbnen, wel,, ke op Petridag aanftaande zullen gekooren wor„ den, zonder des Stadhouders approbatie dadelyk ,, in den Eed mogen worden genomen; na dat ech-

ter alvorens allen hoofd voor hoofd verklaard zul" „ len hebben genegen te zvn, om van goeder har„ ten mede te werken tot een Nieuw en Verbeterd „ ki-glement, waarby de Regeering vry en van den

Stadhouder onarhangelyk wordt gefteld, en de „ Keur der Gemeentslieden, volgens een nader te , bepalen Plan , aan de Burgery wordt overgela„ ten.'

't Weik doende, &c. j

XLI. Authorifalie van Hun Edele Croot Mog , op Schout en Gerechte van Oostzaandam , om tegen oproerige bewegingen de nood zulks vorderende , geweld met geweld te keeren, In dato 1 Maart 1787.

Ontfangen een Misfive van Schout en Gerechte «fata Oostzaandam, gtfchreeven aldaar deti 27 der voorleede maand, waar by ve!zoeken , tot mainïieh der bevelen van Hun Edele Groot Mog. tegens commotien en oproer in praejudicie der veiligheid en teg^n de goede rust der Ingezetenen, weikr byzortder op den 8 Maart aanftaande mogten worden ondernoomen, zoo veel des höods te worden gequalïficeerH , om de nodige ordres re mogen geeven, om geweld met geweld te keeren , en da' de u>rgeloote Manfchap volgens aarfcnryving van Heeren Gecommi'te-rde Raaden van den 2januan 17' 5, aldaar m de wapenen gebragt, werden genoomen in

Sluiten