Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43 maèbt. ZAAKEN VAN 1787.

de fpeciaaïe protectie van Hun Edele Groot Mog, breeder hierna geinfereerd»

Fiat Infertio,

Waarop gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, dat aan ochout en Gerechte te Oostzaandam zal worden gerefcribecrd, dat dewyl dezelve, zo wel als andere Gerechten , bevoegd zyn, om, de nood zulks vereisfchende, tegens oproerige bewegingen geweld met geweld te keeren , hetzelve dienvolgende aan hun word overgelaten, en zy, des noods, daar toe worden gequalificeerd en geauthorifeerd; en dat van het verder verzoek by de Misfive Copie aan de Leden zal worden gegeeven , om, na genoomen informatie op de inrichting der Wapenoeffening van de voorfz. Manfchap, daarop te disponeeren, zo als bevonden zal worden te behoren.

De Heeren van de Ridderfehap en Edelen, hebben zich in de voorfz." Deliberatie niet ingelaaten.

De Heeren Gedeputeerden der Steden Delft, Brielle, Enkhuyzen, Edam en Medemblik hebben gedeclareert niet te concurreeren tot de voorenltaande Refolutie.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Hoorn declareeren , dat zy perfideerende by hun gtüit Advis, van gedagten zyn dat over het vorendaaude verzoek van Schout en Geregte van Zaandam geen fpeciale Refolutie behoorde te zyn genomen ; en zig daarom buiten verantwoordinge houden, omtrend gevolgen welke uit het gemanifesteerde contra* rie begrip mogten voortkomen.

Sluiten