Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 M&ART. ZAAKEN VAN 1787.

ten fpoedigften ter Conclufie te brengen: ten einde de fources der verdeeltheeden , mogen weggenomen , alle Willekeurige Macht opgeheeven , en behoorlyke paaien aan ae noodzakelyke gelteld worden; zo wel, als dat volgens des Lands waare belangen, de Conftitutie op zodanige voet worde bevestigt , als ten meesteu nutte van een Vry Volk en een hun dierbaar Vaderland, zal bevonden worden te behooren.

Wy fmeeken God Almachtig, hy wille U Edele Groot Mog. Moed en krachten verleenen , ter verdere beraming V3n gepaste middelen tot redres der ingeiloopen abuizen en daarftelling eener Conftituuoneele Kegeeringsform. Hy neeme U Edele Groot Mog. iu zyne byzondere Beicherminge , en doe tot in het late Negeflacht in zegeninge zyn, de Namen der geenen, aan welke wy eene herftelde Vryheid zullen te danken hebben.

(Onder ftond,)

't Welk doende, &c. (Was geteekenc) &c.

Aan de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland ets Weitvr'mlaiid»

Geven met verfchuldigde Eerbied/te ken. nen de Ondergeteekende Officieren der Scliuuery, en verdere Ingezeetenen der Heer» lykheid Caftrieuoi.

Dat zy Ondergeteekenden niet dan met de innigfte aandoening, zedert een geruimen tyd hebben verromen oe listige en verdervende aanflagen, welke 'er, door eene fnoode Gahaal*; , zo, in vjeeze Kepublicq in 'c gemeen,

als

Sluiten