Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maart. STAAT EN OORLOG.. 1787. 55

als binnen deeze Provincie in 't byzonder, zyn gefmeed geworden, eenig en n.ileen, om zo wel het wettig Soaverain Gezag en Auctoriteit, aan U Edele Groot Mog , repra> fenteerende de Staaten dezer Provincie , cornpeteerende, te verminderen, als om de Ingezeetenen van deeze Gewesten onder het Juk eener willekeurige Slaverny te brengen.

Dat zy desniettegenftaande, met diezelve gevoeligheid en met de grootfte goedkeuring fteeds befpeuren de heilzaame, voor Land eo Volk allelins loffelyke Befluiten, welke *er in deeze kommervolle dagen , (waar in de Burgerlyke Vryheid met een onherftelbaaren ondergang gedreigd word) ter verydeling van alle die aanflaagen, welke alleen door een fnood eigenbelang en eigen grootheid worden hervoort gebragt, door U Ed. Groot Mog. genomen worden.

De Ondergeteekenden hebben niet kunnen, nog willen nalaaten , om aan Ü Edele Gr. Mog. opentlyk, hunne gevoelens desweegens ie declareeren , en nevens de verdere Ingezeetenen deezer Provincie , U Edele Groot Mog. by dezen hunne welmeenende hartelyke dankbaarheid te betuigen , voor alle de Vaderlandlievende Pogingen en Befluken , welke 'er ter confervatie der Vryheid, door het Bloed van hunne Voorvaderen tot zulk eenen duuren prys gekogt, ter beveiliging en beicherming van hunne Rechten en Voorrechten , van hunne Perfoonen , hun Kroost, m alles wat hun dierbaar en waardig ïs, door U Edele Groot Mog. genomen zyn.

Maar inzonderheid kunnen de Ondergeteekenden niet ongemeikt voorby gaan het treffend genoegen, welke de loffelyke Propofitie door Heeren. Gedeputeerden der Stad Haarlem, op den 30 January 1787, in ü Ed. Gr. Mog. Vergadering gedaan, by hun heeft veroorzaakt.

D 4 zy

Sluiten